مرور برچسب

آموزش رایگان

کلاس رایگان بازاریابی تلفنی ویژه خواهران

کلاس رایگان بازاریابی تلفنی ویژه خواهران آموزش بازاریابی تلفنی ویژه خواهران طبق استاندارد 524220450010011 در مرکز فنی حرفه ای شماره 13 خواهران تهران24 ساعت  همراه با ارائه گواهینامه سازمان فنی حرفه ای آغاز کلاس 1399/04/07 شماره رزرو  …